Progress

Improvement

Disclaimer

Deze disclaimer geldt voor alle websites en domeinen waarvan GO-Bizz eigenaar is.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan GO-Bizz, en worden beschermd door (internationale) wetgeving. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van GO-Bizz te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid
GO-Bizz geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert. GO-Bizz sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

Koppelingen naar websites die niet van GO-Bizz zijn
De GO-Bizz – websites kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. GO-Bizz heeft geen zeggenschap over die sites.   GO-Bizz is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik
GO-Bizz zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.
GO-Bizz behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan GO-Bizz de toegang tot de webpagina monitoren.

Toepasselijkheid
Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de GO-Bizz – website en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.